PRIVACY

Wij respecteren uw privacy en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Privacyverklaring in het kader van GDPR

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Verordening in verband met de Privacy van Persoonsgegevens, namelijk de General Data Protection Regulation (GDPR), van kracht. Deze GDPR is van toepassing op elke organisatie die persoonsgebonden gegevens van klanten en prospecten registreert en verwerkt, bijgevolg ook op Antwerpen à la carte cv, verder in deze tekst genoemd “AALC”.

De verplichtingen van AALC en zijn verwerkers van de bekomen persoonsgebonden gegevens worden toegelicht in deze “Privacyverklaring”.

REGISTRATIE EN VERWERKING VAN GEGEVENS

AALC verzamelt en verwerkt een aantal persoonsgebonden gegevens van elke klant en/of prospect om haar doelstellingen te kunnen realiseren.  

De persoonsgebonden gegevens:

-naam & voornaam

-telefoon (vast en/of mobiel)

-mailadres

Deze gegevens worden enkel gebruikt om informatie te verstrekken over de werking van AALC, nieuwe activiteiten aan te kondigen en de geboekte activiteit vlot te laten verlopen.

WEBSITE

De website is een beveiligde website. 

De webmaster is verantwoordelijk voor het beschermen van persoonsgebonden gegevens.  Voorzorgen werden genomen om vrije toegang door onbevoegden of lekken te vermijden. Elke verwerker van informatie bepaalt en documenteert zelf de door hem genomen maatregelen.

BEVEILIGING VAN DOCUMENTEN

  1. Elke klanten-en prospectenlijst heeft vanaf 25/05/2018 in de voet- of koptekst de vermelding: “GDPR verordening 25/05/2018: enkel te gebruiken binnen de doelstellingen van AALC”.
  2. Papieren versies: mogen niet vrij publiek toegankelijk zijn voor onbevoegden.
  3. Digitale versies: een PC, laptop, tablet of smartphone met persoonsgegevens is enkel toegankelijk voor de bevoegde verwerkers. De gebruikte softwareversies worden up-to-date gehouden en een betrouwbare antivirusbescherming is voorzien. Van de bewaarde bestanden worden regelmatig back-ups gemaakt op een externe harddisk of USB-stick. Indien bestanden op frequente basis gewijzigd worden, is een 2-wekelijkse of maandelijkse back-up aangewezen. Een externe harddisk of USB-stick wordt afzonderlijk in een safe of andere veilige plaats bewaard.

DUUR VAN BEWARING

De persoonsgebonden gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doelstellingen van de onderneming. De maximumtermijn is 10 jaar.

DATA REGISTER

In het Data Register worden alle persoonsgebonden gegevens vermeld die essentieel zijn als communicatiemiddel nl. naam-en voornaam, telefoonnummer ( vast of mobiel ) en e-mailadres. 

RECHT VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker kan zijn rechten steeds uitoefenen door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]. AALC garandeert het recht op rechtzetting en verwijdering van persoonsgegevens.

COOKIES

AALC maakt via zijn website gebruik van cookies om gebruikers te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

AALC behoudt zich het recht voor om zijn Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Deze wijzigingen worden op de site geplaatst of per mail verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van AALC.